Dimitrios Iliou

Dimitrios is working on developing data analysis algorithms for the FUV instrument on ICON.

Headshot: 
Email: 
iliou2@illinois.edu
Placement: 
MathWorks
Degree: 
M.S. 2016